TRƯỚC KHI GỬI BẤT KỲ THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO CHO MINH TIẾN, VUI LÒNG XEM LẠI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA MINH TIẾN SAU ĐÂY.

1. Điện Nước Minh Tiến là website về lĩnh vực gì?

“Điện nước Minh Tiến” hoặc “Công ty” đề cập đến Minh Tiến, Inc., một công ty về lĩnh vực Điện Nước. Khi chúng tôi sử dụng “Chúng tôi” hoặc “Tôi” trong chính sách bảo mật này, chúng tôi đang đề cập đến Điện nước Minh Tiến. “Minh Tiến” đề cập đến trang web này và tất cả các ứng dụng và nội dung do Minh Tiến cung cấp. Nền tảng Minh tiến và nội dung của nó được thiết kế để tuân thủ các luật và quy định của Việt Nam. “Bạn” hoặc “Của bạn” đề cập đến người sử dụng tài khoản được tạo trên Nền tảng website Minh Tiến, hoặc sử dụng trang web có thể truy cập thông qua https://diennuocminhtien.vn/

2. Địa chỉ Chính sách Bảo mật này là gì?

Chính sách Bảo mật của Minh Tiến này (“Chính sách Bảo mật”) này, áp dụng cho thông tin mà Chúng tôi hoặc những người được chỉ định của Chúng tôi thu thập thông qua Nền tảng Minh Tiến hoặc bằng các phương tiện khác khi Bạn sử dụng Nền tảng website. Chính sách Bảo mật này là một phần của Điều khoản và Điều kiện Nền tảng website có tại https://diennuocminhtien.vn/chinh-sach-bao-mat/ và Điều khoản Dịch vụ Trực tuyến của Minh Tiến – Nhà cung cấp có tại https://diennuocminhtien.vn/chinh-sach-bao-mat/  (gọi chung là “Chính sách bảo mật”). Khi bạn chấp nhận các Điều khoản, bạn cũng chấp nhận Chính sách Bảo mật này. Bạn chấp nhận các Điều khoản bằng cách tạo tài khoản trên Nền tảng Minh Tiến hoặc xác nhận sự chấp nhận của bạn bằng cách chọn “Tôi đồng ý” khi sử dụng Nền tảng Minh Tiến. Bạn có thể sử dụng một số phần nhất định của Nền tảng Minh Tiến mà không cần tạo tài khoản hoặc chọn “Tôi đồng ý”. Nếu Bạn chỉ sử dụng các phần đó của Nền tảng Minh Tiến, việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào các phần đó của Nền tảng Minh Tiến xác nhận sự chấp nhận của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn đang sử dụng Nền tảng Minh Tiến như một phần công việc của mình hoặc thay mặt cho người sử dụng lao động của bạn, bạn đang chấp nhận nó cả vì cá nhân bạn và thay mặt cho người sử dụng lao động của bạn. Các điều khoản viết hoa không được định nghĩa rõ ràng trong Chính sách Bảo mật này sẽ có ý nghĩa được mô tả trong Điều khoản.

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho thông tin Chúng tôi yêu cầu Bạn cung cấp cho Nền tảng Minh Tiến. Bất kỳ thông tin không được yêu cầu nào do Bạn cung cấp (ví dụ: bằng cách gửi email cho Chúng tôi hoặc đăng câu hỏi trong phiên trò chuyện trực tuyến trước khi Bạn tạo tài khoản) đều không bảo mật và sẽ không được coi là thông tin cá nhân. Khi Bạn cung cấp thông tin không được yêu cầu cho Chúng tôi, Bạn cấp cho Minh Tiến quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể thu hồi, có thể chuyển nhượng và hoàn toàn có thể cấp phép lại để sử dụng, sao chép, tạo các dẫn xuất và xuất bản thông tin không được yêu cầu cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào và không giới hạn hoặc ghi công.

Trong nỗ lực cảnh báo Bạn thêm về các thực tiễn bảo mật của Minh Tiến, Chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng hoặc cung cấp Thông tin Cá nhân của Bạn (được định nghĩa bên dưới) như được tiết lộ trong “Thông báo về Quyền riêng tư” ngắn gọn được đăng trên Nền tảng Minh Tiến theo thời gian hoặc được cung cấp cho Bạn email hoặc trong quá trình Bạn sử dụng Nền tảng Minh Tiến. Các Thông báo Bảo mật như vậy bổ sung và không thay cho Chính sách Bảo mật này. Trong phạm vi chúng khác với Chính sách Bảo mật này, chúng sẽ chỉ áp dụng cho Thông tin Cá nhân cụ thể được thảo luận rõ ràng trong Thông báo về Quyền riêng tư. Chính sách Bảo mật này nhằm được hiểu cùng với bất kỳ Thông báo về Quyền riêng tư nào như vậy.

3. Chúng tôi thu thập thông tin gì

3.1 Thông tin cá nhân

“Thông tin Cá nhân” có nghĩa là thông tin nhận dạng cá nhân về một cá nhân được Minh Tiến thu thập từ cá nhân đó thông qua Nền tảng Minh Tiến hoặc bằng các phương tiện khác (ví dụ: việc Bạn tự nguyện gửi Thông tin Cá nhân cho Chúng tôi thông qua việc hoàn thành biểu mẫu đăng ký hoặc trong email Bạn gửi cho chúng tôi). Các loại Thông tin Cá nhân mà Chúng tôi có thể yêu cầu hoặc thu thập có thể bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về bạn trong các danh mục chung sau:

 • Thông tin Nhận dạng: Khi bạn tìm cách sử dụng Nền tảng Minh Tiến và đăng ký làm Người dùng hoặc Nhà cung cấp dịch vụ gia đình, Chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại và số fax của Bạn và đối với Nhà cung cấp Dịch vụ Gia đình Chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp thông tin. cho những người dùng khác của chúng tôi.
 • Thông tin Vị trí: Khi bạn sử dụng dịch vụ của Công ty để yêu cầu Dịch vụ gia đình hoặc là Nhà cung cấp Dịch vụ gia đình đang tìm cách cung cấp Dịch vụ gia đình cho Người dùng, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu vị trí chính xác về nơi dịch vụ sẽ được cung cấp và vị trí của Dịch vụ gia đình Nhà cung cấp thông qua Ứng dụng. Nếu bạn cho phép Ứng dụng truy cập các dịch vụ vị trí thông qua hệ thống cấp phép được sử dụng bởi hệ điều hành di động của bạn, chúng tôi cũng có thể thu thập vị trí chính xác của thiết bị của bạn khi Ứng dụng đang chạy ở chế độ nền hoặc nền. Chúng tôi cũng có thể lấy vị trí gần đúng của bạn từ địa chỉ IP của bạn hoặc dựa trên các tháp hoặc điểm truy cập không dây kết nối với thiết bị.
 •  Thông tin liên hệ: Nếu bạn cho phép Ứng dụng truy cập vào sổ địa chỉ trên thiết bị của bạn thông qua hệ thống cấp phép được sử dụng bởi nền tảng di động của bạn, chúng tôi có thể truy cập thông tin liên hệ từ sổ địa chỉ của bạn để tạo điều kiện cho các tương tác xã hội thông qua Nền tảng Minh Tiến của chúng tôi và cho các mục đích khác được mô tả trong này Chính sách Bảo mật hoặc tại thời điểm đồng ý hoặc thu thập.
 •  Thông tin Dịch vụ Tại nhà: Chúng tôi thu thập các chi tiết giao dịch liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm loại dịch vụ được yêu cầu, ngày và giờ dịch vụ được cung cấp, số tiền phải trả, hàng hóa được mua và sử dụng cho Dịch vụ Tại nhà và các chi tiết giao dịch liên quan khác.
 • Thông tin Sử dụng và Sở thích: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn và khách truy cập trang web tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, các tùy chọn được thể hiện và cài đặt đã chọn. Trong một số trường hợp, chúng tôi thực hiện việc này thông qua việc sử dụng cookie, thẻ pixel, địa chỉ IP và các công nghệ khác có thể tạo và duy trì số nhận dạng duy nhất.
 •  Thông tin thiết bị: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị di động của bạn, bao gồm, ví dụ: kiểu phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, tên và phiên bản phần mềm và tệp, ngôn ngữ ưa thích, số nhận dạng thiết bị duy nhất, số nhận dạng quảng cáo, số sê-ri, thông tin chuyển động của thiết bị, và thông tin mạng di động.
 • Dữ liệu cuộc gọi và SMS: Nền tảng Minh Tiến của chúng tôi tạo điều kiện liên lạc giữa Người dùng và Nhà cung cấp dịch vụ tại nhà (Chuyên gia). Liên quan đến việc hỗ trợ dịch vụ này, chúng tôi nhận dữ liệu cuộc gọi, bao gồm ngày và giờ của cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS, số điện thoại của các bên và nội dung của tin nhắn SMS.
 • Thông tin nhật ký: Khi bạn tương tác với Nền tảng Minh Tiến, chúng tôi thu thập nhật ký, có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, ngày và giờ truy cập, tính năng ứng dụng hoặc các trang đã xem, lỗi ứng dụng và hoạt động hệ thống khác, loại trình duyệt và thứ ba- trang web hoặc dịch vụ của bên bạn đã sử dụng trước khi tương tác với Nền tảng Minh Tiến. Chúng tôi sử dụng Thông tin nhật ký để giúp cải thiện tính bảo mật và chức năng của Nền tảng Minh Tiến, bao gồm bằng cách phân tích cách người dùng đang sử dụng nó.

Khi có các liên kết giữa Nền tảng Minh Tiến và các trang web hoặc mạng xã hội của bên thứ ba, Chúng tôi có thể thu thập thông tin tài khoản cho các tài khoản Bạn sử dụng trên các trang web hoặc mạng xã hội của bên thứ ba đó. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thẻ thanh toán và tổ chức tài chính để cho phép Chúng tôi thu thập và phân phối các khoản thanh toán. Trong một số trường hợp, Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu vị trí địa lý của điện thoại di động của Bạn hoặc thiết bị khác, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin vị trí dựa trên GPS, dựa trên Wi-Fi hoặc di động. Mặc dù Chúng tôi không xem chúng là “Thông tin Cá nhân”, Chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ giao thức internet (IP), địa chỉ MAC hoặc các số nhận dạng máy khác khi bạn truy cập Nền tảng Minh Tiến.

Chúng tôi yêu cầu đăng ký để bạn sử dụng Nền tảng Minh Tiến. Là một phần của quá trình đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp Thông tin Cá nhân cho Chúng tôi. Một số Thông tin Cá nhân mà Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp là bắt buộc và một số là tự nguyện. Nếu bạn không cung cấp thông tin bắt buộc, bạn có thể không sử dụng được Nền tảng Minh Tiến hoặc việc sử dụng của bạn có thể bị giới hạn ở một số phần nhất định. Chúng tôi có quyền thay đổi phần nào của Trang web yêu cầu đăng ký và phần nào thì không, vì Chúng tôi sửa đổi và cập nhật Nền tảng Minh Tiến.

3.2 Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể cập nhật Thông tin cá nhân của mình thông qua Nền tảng Minh Tiến. Nếu bạn nhận thấy rằng Thông tin Cá nhân của bạn với Minh Tiến không đầy đủ và chính xác, bạn phải cập nhật ngay Thông tin Cá nhân của mình qua tài khoản của mình. Bạn có nghĩa vụ đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân của bạn được cập nhật. Điều này quan trọng vì nhiều lý do, bao gồm cả việc cho phép các tổ chức giáo dục xác minh việc bạn sử dụng Nền tảng Minh Tiến và tín dụng bạn nhận được cho công việc bạn làm thông qua Nền tảng Minh Tiến. Chúng tôi có thể sao lưu hoặc sao chép Thông tin Cá nhân được lưu trữ thông qua Nền tảng Minh Tiến để phục hồi sau thảm họa hoặc các mục đích khác. Các cập nhật đối với Thông tin cá nhân của bạn sẽ không nhất thiết được phản ánh trong các bản sao lưu hoặc dữ liệu sao chép đó khi bạn thực hiện các cập nhật đó.

3.3 Cookie

“Cookie” là các tệp văn bản nhỏ được các trang web mà bạn truy cập đặt trên máy tính của bạn. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho các trang web hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn. Minh Tiến và những người được chỉ định có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ khác khi bạn tương tác với Nền tảng Minh Tiến. Nếu bạn tắt Cookie trong trình duyệt của mình, Trang web có thể hoạt động không chính xác và bạn không thể sử dụng một số tính năng nhất định của Trang web.

Trang web này đang được giám sát bởi một hoặc nhiều (các) phần mềm giám sát của bên thứ ba và có thể nắm bắt thông tin về việc bạn truy cập sẽ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ của mình.

3.4 Chỉ đối tượng người lớn

Nền tảng Minh Tiến chỉ được sử dụng bởi những người trên 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin Cá nhân hoặc thông tin khác từ hoặc về trẻ em. Bạn đồng ý thông báo cho Chúng tôi ngay lập tức bằng văn bản liên quan đến tài khoản Minh Tiến của bạn, qua đường bưu điện tại Minh Tiến, Inc., 16 Ngõ 345 Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc qua email tại info@diennuocminhtien.vn, nếu bạn nhận thức được rằng Chúng tôi đã nhận được thông tin từ hoặc về bất kỳ cá nhân nào như vậy. Nền tảng Minh Tiến có thể thu thập thông tin nhằm xác minh rằng bạn là người lớn đủ điều kiện sử dụng các dịch vụ của Công ty.

3.5 Trang web của bên thứ ba

Một số dịch vụ của Chúng tôi có thể được cung cấp thông qua các trang web mang tên hoặc nhãn hiệu của các đối tác hoặc nhà cung cấp của Chúng tôi và không nằm trong sự kiểm soát của Chúng tôi. Ngoài ra, Nền tảng Minh Tiến có thể chứa các liên kết hoặc các thiết bị khác đưa bạn đến các trang web khác cũng không nằm trong tầm kiểm soát của Chúng tôi hoặc lấy nội dung từ các trang web đó để hiển thị trên Nền tảng Minh Tiến. Một số trang web khác có thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn trực tiếp hoặc thay mặt cho Chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào của các trang web khác, bao gồm nhưng không giới hạn, các thực tiễn về quyền riêng tư, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung của các trang web đó. Chính sách Bảo mật này sẽ không áp dụng cho các trang web khác như vậy. Thay vào đó, hoạt động của bạn và thông tin mà bạn cung cấp tại các trang web khác như vậy sẽ tuân theo chính sách bảo mật và các điều khoản và điều kiện khác được đăng tại các trang web đó.

4. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được

4.1 Sử dụng thông tin.

Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp cho Chúng tôi chủ yếu được xử lý và lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ. Chúng tôi có thể thay đổi vị trí của các máy chủ theo thời gian, bao gồm cả các quốc gia khác mà không cần thông báo trước cho bạn. Tuy nhiên, Thông tin Cá nhân của bạn sẽ tiếp tục được bảo vệ theo luật pháp Hoa Kỳ và Chính sách Bảo mật này. Trong trường hợp thay đổi quyền sở hữu hoặc cơ cấu lại Minh Tiến (toàn bộ hoặc một phần), bất kỳ hoặc tất cả Thông tin Cá nhân do Minh Tiến duy trì có thể được chuyển giao cho một tổ chức khác và tổ chức đó sau đó có thể thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này theo Nền tảng của Minh Tiến Các điều khoản và điều kiện. Thay đổi quyền sở hữu hoặc tái cấu trúc có thể xảy ra mà không cần thông báo cho bạn.

Minh Tiến có thể lưu trữ và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn và, mà không cần thông báo thêm cho bạn, cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn cho các chi nhánh của Minh Tiến hoặc cho các bên thứ ba để Chúng tôi, các chi nhánh của Chúng tôi hoặc các bên thứ ba:

 • hỗ trợ Mục đích của chúng tôi là cung cấp, duy trì và cải thiện khả năng sử dụng của Nền tảng Minh Tiến, bao gồm, ví dụ, để ngăn chặn gian lận và lạm dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc Nền tảng Minh Tiến; để khắc phục các lỗi phần mềm và các sự cố hoạt động; để tiến hành phân tích, thử nghiệm và nghiên cứu dữ liệu; và để theo dõi và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 •  thu thập và phân phối các khoản thanh toán;
 •  cung cấp, duy trì và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi và Nền tảng Minh Tiến, chẳng hạn như để hỗ trợ thanh toán, gửi biên nhận, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu (và gửi thông tin liên quan), phát triển các tính năng mới, hỗ trợ khách hàng cho Người dùng và Dịch vụ tại nhà Nhà cung cấp, phát triển các tính năng an toàn, xác thực người dùng, gửi các bản cập nhật sản phẩm và tin nhắn quản trị;
 •  cung cấp cho bạn hỗ trợ kỹ thuật;
 •  cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các khu vực hạn chế của Nền tảng Minh Tiến;
 •  để gửi hoặc tạo điều kiện liên lạc (i) giữa Người dùng và Nhà cung cấp Dịch vụ Gia đình, chẳng hạn như chi phí ước tính của Dịch vụ Gia đình được Yêu cầu và bất kỳ tài liệu bắt buộc nào cần thiết để hoàn thành Dịch vụ Gia đình, và (ii) thời gian Nhà cung cấp Dịch vụ Gia đình đến;
 •  tuân thủ các yêu cầu pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn, lệnh của chính phủ, trát đòi hầu tòa dân sự hoặc yêu cầu khám phá;
 •  thực thi các Điều khoản và Điều kiện của Chính sách Bảo mật này và các Điều khoản và Điều kiện chi phối việc sử dụng Nền tảng Minh Tiến và Điều khoản Dịch vụ Trực tuyến của Nhà cung cấp Minh Tiến bao gồm nhưng không giới hạn, việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn hoặc các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ;
 • bảo vệ các quyền, tài sản, sự an toàn hoặc bảo mật của Minh Tiến, bất kỳ người dùng nào của Chúng tôi hoặc công chúng, hoặc để ứng phó với trường hợp khẩn cấp; hoặc là
 •  hoàn thành hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác.

Một số dữ liệu, chẳng hạn như nhưng không giới hạn các loại dịch vụ được sử dụng và số lượng người dùng Chúng tôi nhận được hàng ngày trong các phần khác nhau của Nền tảng Minh Tiến, có thể được sử dụng cho mục đích thống kê, tiếp thị, khuyến mại hoặc bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác. Loại thông tin này được thu thập dưới dạng tổng hợp / thống kê, mà không xác định bất kỳ người dùng nào.

4.2 Chia sẻ thông tin.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn:

 • Với Nhà cung cấp Dịch vụ Gia đình để cho phép họ cung cấp Dịch vụ Gia đình mà bạn yêu cầu. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ tên, ảnh của bạn (nếu bạn cung cấp), xếp hạng Người dùng trung bình do Nhà cung cấp dịch vụ gia đình đưa ra;
 •  Với công chúng nếu bạn gửi nội dung trong một diễn đàn công khai, chẳng hạn như nhận xét blog, bài đăng trên mạng xã hội hoặc các tính năng khác của dịch vụ của chúng tôi hoặc của Nhà cung cấp dịch vụ gia đình mà công chúng có thể xem được với điều kiện là bạn đồng ý không cố ý chia sẻ Cá nhân Thông tin trong một diễn đàn công cộng;
 •  Với các bên thứ ba mà bạn chọn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin, chẳng hạn như các ứng dụng hoặc trang web khác tích hợp với dịch vụ của chúng tôi hoặc những người có dịch vụ mà chúng tôi tích hợp;
 •  Với các công ty con và đơn vị liên kết của Chúng tôi cung cấp dịch vụ hoặc tiến hành xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi, hoặc cho các mục đích tập trung dữ liệu và / hoặc hậu cần;
 •  Với các nhà cung cấp, nhà tư vấn, đối tác tiếp thị và các nhà cung cấp dịch vụ khác, những người cần quyền truy cập vào thông tin đó để thực hiện công việc thay mặt Chúng tôi;
 •  Để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan có thẩm quyền nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là phù hợp hoặc được yêu cầu khác bởi bất kỳ luật, quy định hoặc quy trình pháp lý hiện hành nào;
 •  Với các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba khác nếu chúng tôi tin rằng hành động của Bạn không phù hợp với các thỏa thuận Người dùng, Điều khoản dịch vụ hoặc chính sách của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Minh Tiến hoặc những người khác;
 •  Liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, tài trợ, hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi hoặc vào một công ty khác;
 • Nếu chúng tôi thông báo cho bạn và bạn đồng ý với việc chia sẻ; và
 •  Ở dạng tổng hợp và / hoặc ẩn danh không thể được sử dụng một cách hợp lý để nhận dạng bạn

5. Bảo vệ Thông tin Cá nhân Chúng tôi Thu thập

Minh Tiến đã thực hiện các biện pháp tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ tính bảo mật của Thông tin Cá nhân mà Chúng tôi thu thập thông qua Nền tảng Minh Tiến. Ví dụ: Chúng tôi sử dụng (SSL – Lớp cổng bảo mật), tường lửa và chứng chỉ kỹ thuật số do RapidSSL cấp để bảo vệ một số Thông tin Cá nhân của Bạn. Các đối tác tài chính mà Chúng tôi sử dụng để thu thập và xử lý thông tin thanh toán đã được chứng nhận PCI DSS (Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu Ngành Thẻ Thanh toán). (Các) trung tâm dữ liệu nơi Chúng tôi lưu trữ các máy chủ của mình cũng được chứng nhận SOC (trước đây là SAS 70).

Bất kể biện pháp nào được sử dụng để bảo vệ Thông tin Cá nhân, không ai có thể đảm bảo và Chúng tôi không đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân của bạn luôn được bảo mật hoàn toàn. Nếu Chúng tôi xác định rằng Thông tin Cá nhân của bạn bị truy cập theo cách không thích hợp, Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật hiện hành vì Chúng tôi hiểu rõ các luật đó và sẽ hợp tác với các nhà điều tra nội bộ hoặc cơ quan thực thi pháp luật (bao gồm cả việc có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các nhà điều tra hoặc cơ quan thực thi pháp luật đó).

Vui lòng hiểu rằng bạn cũng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Thông tin cá nhân của bạn để bảo vệ nó chống lại việc truy cập hoặc sử dụng trái phép, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng cách đảm bảo rằng bất kỳ thông tin đăng nhập nào cho phép truy cập vào Nền tảng Minh Tiến đều sử dụng mật khẩu mạnh và không được chia sẻ với bất kỳ người thứ ba nào buổi tiệc. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Minh Tiến từ chối mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi sử dụng sai Thông tin Cá nhân nào của bạn do các hành vi hoặc thiếu sót bất hợp pháp, không đúng, độc hại hoặc không phù hợp của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc từ bất kỳ hành vi nào khác ngoài ứng xử có ý chí, của Minh Tiến.

Minh Tiến có thể giữ lại Thông tin Cá nhân của bạn miễn là bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng Minh Tiến và trong thời gian dài sau đó nếu được luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu. Nếu Chúng tôi xóa Thông tin Cá nhân của bạn, thông tin đó vẫn có thể được chứa trên phương tiện dự phòng hoặc các hệ thống khác cho đến khi phương tiện đó bị phá hủy hoặc ghi đè, hoặc dữ liệu trên các hệ thống khác đó bị xóa theo cách khác.

6. Quyền của bạn

Theo luật hiện hành, Minh Tiến sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn và khi thích hợp, có quyền can thiệp vào Thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể có quyền yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân của mình, trong trường hợp đó, nếu Minh Tiến, theo quyết định riêng của mình, cho rằng việc xóa Thông tin Cá nhân đó là bắt buộc hoặc thích hợp, Minh Tiến có thể làm như vậy, miễn là việc xóa đó có nghĩa là rằng bạn có thể không còn được phép tham gia vào một số hoạt động nhất định và không thể có thêm bất kỳ quyền truy cập nào vào hồ sơ về việc bạn sử dụng Nền tảng Minh Tiến. Với mục đích thực hiện các quyền của mình, bạn sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản cho Chúng tôi theo luật hiện hành liên quan đến tài khoản Minh Tiến của bạn, qua đường bưu điện tại Minh Tiến, Inc., 16 Ngõ 345 Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc qua email tại info@diennuocminhtien.vn. Ngoài ra, nếu bạn tin rằng Minh Tiến đã không tuân thủ Chính sách Bảo mật này đối với Thông tin Cá nhân của bạn, vui lòng gửi khiếu nại đầy đủ chi tiết cho Chúng tôi theo bất kỳ cách cư xử nào đã nêu ở trên. Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra khiếu nại của bạn. Sau đó, Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp Chúng tôi cho là cần thiết để khắc phục các vấn đề được nêu trong đơn khiếu nại của bạn mà Chúng tôi, theo quyết định riêng của Chúng tôi, coi là hợp lý. Nếu Minh Tiến xóa Thông tin Cá nhân, các bản tóm tắt không được xác định danh tính, bản sao lưu và hồ sơ pháp lý có thể tiếp tục chứa các phần Thông tin Cá nhân sau đó. Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra khiếu nại của bạn. Sau đó, Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp Chúng tôi cho là cần thiết để khắc phục các vấn đề được nêu trong đơn khiếu nại của bạn mà Chúng tôi, theo quyết định riêng của Chúng tôi, coi là hợp lý. Nếu Minh Tiến xóa Thông tin Cá nhân, các bản tóm tắt không được xác định danh tính, bản sao lưu và hồ sơ pháp lý có thể tiếp tục chứa các phần Thông tin Cá nhân sau đó. Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra khiếu nại của bạn. Sau đó, Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp Chúng tôi cho là cần thiết để khắc phục các vấn đề được nêu trong đơn khiếu nại của bạn mà Chúng tôi, theo quyết định riêng của Chúng tôi, coi là hợp lý. Nếu Minh Tiến xóa Thông tin Cá nhân, các bản tóm tắt không được xác định danh tính, bản sao lưu và hồ sơ pháp lý có thể tiếp tục chứa các phần Thông tin Cá nhân sau đó.

7. Lựa chọn của bạn

Bạn có thể quyết định xem Bạn có muốn cung cấp Thông tin Cá nhân của Bạn cho Minh Tiến hay không. Nếu bạn không hiểu và đồng ý với Chính sách Bảo mật này, ĐỪNG cung cấp Thông tin Cá nhân cho Chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn không cung cấp một số Thông tin Cá nhân nhất định, bạn có thể không sử dụng được Nền tảng Minh Tiến hoặc truy cập một số tùy chọn nhất định tại Trang web. Nếu Bạn chọn nhận các thông báo liên quan đến các ưu đãi đặc biệt, hoặc bất kỳ thông tin nào khác, Chúng tôi có thể thêm Thông tin Cá nhân của Bạn vào cơ sở dữ liệu email của Chúng tôi và sử dụng (hoặc hướng dẫn những người được chỉ định của Chúng tôi sử dụng) Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp các thông tin liên lạc đó cho bạn. Sau đó, bạn có thể chọn hủy đăng ký nhận các thông báo như vậy bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký trong liên lạc của Chúng tôi. Nếu bạn cung cấp cho Minh Tiến các tùy chọn bảo mật không nhất quán (ví dụ: bằng cách chỉ ra vào một dịp rằng Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các ưu đãi tiếp thị và vào một dịp khác mà Chúng tôi có thể không), Minh Tiến sẽ cố gắng cập nhật các tùy chọn bảo mật của bạn trong hồ sơ của Minh Tiến với tùy chọn mới nhất của bạn một cách kịp thời. Nhưng Chúng tôi không thể đảm bảo những thay đổi đó sẽ có hiệu lực nhanh như thế nào.

8. Câu hỏi hoặc Mối quan tâm về Chính sách Bảo mật này; Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng gửi Câu hỏi của Bạn qua e-mail tới vie e-mail tới info@diennuocminhtien.vn hoặc qua thư đến Minh Tiến., 16 Ngõ 345 Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Minh Tiến có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng thông báo về những thay đổi trên Trang web. Để biết thêm chi tiết liên quan đến những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng xem Điều khoản và điều kiện của Nền tảng Minh Tiến. Bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ Trang web để biết các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này. Biện pháp khắc phục duy nhất của bạn nếu bạn phản đối bất kỳ thay đổi nào, là ngừng sử dụng Nền tảng Minh Tiến và yêu cầu xóa Thông tin cá nhân của bạn.

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, các giới hạn trách nhiệm pháp lý, yêu cầu giải quyết tranh chấp, tuyên bố từ chối trách nhiệm và quy định pháp luật điều chỉnh của Điều khoản sẽ áp dụng và chi phối mọi khiếu nại thực tế hoặc bị cáo buộc liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này.

Cập nhật lần cuối: ngày 30 tháng 5 năm 2021